Breaking News
Home / กิจกรรม / พิธีรับรางวัลการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

พิธีรับรางวัลการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สำนักที่มีการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้
** ระดับดีเด่น เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ สวก.
** ระดับดี 5 สำนัก เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ สอ., สนก., สคส., สทศ., และ สมป.
โดย สมป. มี นางนวลจันทร์ ปกป้อง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนสำนักในการรับรางวัลในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …