Breaking News
Home / กิจกรรม / พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน สร้างชาติ รุ่นที่ 8 (NBI-YOUTH CAMP 8)

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน สร้างชาติ รุ่นที่ 8 (NBI-YOUTH CAMP 8)

นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และนางนวลจันทร์ ปกป้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงาน  การมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ”  รุ่นที่ 8 (NBI-Youth Camp 8) ของสถาบันการสร้างชาติ (National-Building Institute : NBI)
ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …