Breaking News
Home / กิจกรรม / ผอ. สมป. นำคณะบุคลากร สมป. เข้าขอพรปีใหม่ 2564 กับผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

ผอ. สมป. นำคณะบุคลากร สมป. เข้าขอพรปีใหม่ 2564 กับผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านนโยบายและแผน

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …