Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …