Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 – 4 (เขตเดิม) ฯ

การประชุมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 – 4 (เขตเดิม) ฯ

การประชุมแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 – 4 (เขตเดิม)
เพื่อเตรียมเสนอให้เป็นโรงเรียนทางเลือก
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …