Breaking News
Home / กิจกรรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายนิพนธ์ ก้องเวหา)
เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …