Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

หนังสือนำส่ง เลขที่ 04229/589 ลว 28 กันยายน 2564
โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กำนดการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.saat2016.com
โทร. 088-399-9377 Line ID : 0632325985
ผู้ประสานงานการลงทะเบียน

1.นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี นายทะเบียน ส.บ.ม.ท.
โทรศัพท์ 08-5432-7070
2.นางสาวปาวีณา ปล่องทอง ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี
โทรศัพท์ 08-0933-8170

About bussara sawangla

Check Also

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒน …