Breaking News
Home / กิจกรรม / ดาวน์โหลดเอกสาร การดำเนินการขอประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร การดำเนินการขอประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2)

About bussara sawangla

Check Also

กิจกรรมค่าย EEC Innovation Youth Camp ด้านการแพทย์และสุขภาพ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

กิจกรรมค่าย EEC …