Breaking News
Home / กิจกรรม / “เกียรติบัตร” การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

“เกียรติบัตร” การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

“เกียรติบัตร” การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
จำนวน 4 รุ่น

เกียรติบัตร รุ่นที่ 1 ภาคกลาง

เกียรติบัตร รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

เกียรติบัตร รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกียรติบัตร รุ่นที่ 4 ภาคใต้

**หมายเหตุ**
1. ผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่ไม่มีรายชื่อข้างต้นคือผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การอบรมฯตามที่โครงการกำหนด
เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การอบรมฯ :
1.1 มีจำนวนชั่วโมงการอบรม/พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2 มีผลคะแนนการทดสอบ (Post-Test) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 มีผลงานการฝึกปฏิบัติ หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมและได้รับการประเมินผลงานจากวิทยากร
2. หากมีข้อมูลชื่อสกุลผิดพลาด หรือรายชื่อตกหล่น (กรณีผ่านเงื่อนไข) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อขอแก้ไขข้อมูล ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16.30 น. โทร. 02-2885938 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
3. ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ก.ค. 65

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …