Breaking News
Home / กิจกรรม / ภาพกิจกรรมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรมและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการได้รับฟังนโยบายและการบรรยาย จากพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รวมถึงได้รับฟังคำบรรยายการขับเคลื่อนการศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และวิทยากร พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) โดยมีผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วม พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดมัธยมศึกษา 2,360 คน ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2565

About bussara sawangla

Check Also

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินสำหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA

การประชุมเชิงปฏ …