Breaking News
Home / กิจกรรม / การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้อำนวยการสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (นายวรพจน์ สิงหราช) เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศึกษาของโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชลบุรี ระยอง จำนวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

About bussara sawangla

Check Also

วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของ สบม. (SESA) เพื่อดำเนินการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”

วิดีโอการประชุม …