Breaking News
Home / กิจกรรม (page 10)

กิจกรรม

เป็นการลงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในสำนัก

การประชุมสรุปผลและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ฯ

การประชุมสรุปผลและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล …

Read More »

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปร …

Read More »

การประชุมสัมมนารูปแบบและแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมสัมมนารูปแบบและแนวทางการติดตามประเมินผลกา …

Read More »

สมป. วางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โรงแรมแ …

Read More »

สมป. ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ ๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโคร …

Read More »

สมป. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอ …

Read More »

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศ …

Read More »

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการปฏิบัติง …

Read More »

กิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Thailand Education Hub OBEC Academic Festival 2017)

ผอ.สมป. และบุคลากร สมป. ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒน …

Read More »

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึก …

Read More »