Breaking News
Home / กิจกรรม

กิจกรรม

เป็นการลงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในสำนัก

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัมนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโกลเดิน ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออกฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสหกรรม ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอะเดียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน         

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินฯ OBECQA และจัดทำแนวทางการดำเนินการ Coaching เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินฯ OBECQA และจัดทำแนวทางการดำเนินการ Coaching เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

Read More »

ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุกัญญา งามบรรจง) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

Read More »

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018)

สพฐ.จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. (นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน   ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม  

Read More »

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในโครง Education Hubฯ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในโครง Education Hub ทางด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2561 และ ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2561 นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. (นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า)  

Read More »

ประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์                  1) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคู่พัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ปรากฏเป็นรูปธรรม           …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลัก โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลัก โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Read More »

ประชุมโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประชุมโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Read More »