Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่หนังสือราชการ

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงป …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาฯ (จำนวน 4 รุ่น)

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 11 (เฉพาะ กทม.และภาคกลาง จำนวน 16 เขต)

หนังสือแจ้ง สพม. พื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลาง จำนวน 1 …

Read More »

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2565)

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานส …

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสาร การดำเนินการขอประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2)

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์และจัดทำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์และจัดทำเกณฑ์รางว …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมานาเชิงปฏิบัติการ SEED Digital Alert : SQUIZ Game เรื่อง “เมื่อเทคโนยีเปลี่ยนแปลงเด็กไทยต้องเปลี่ยนตาม”

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระม …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด

ด้วยศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ได้มีการดำเนิ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ด้วยมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี (พวส.) มีวัตถุประสงค์เ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะดำเนินการ …

Read More »