Breaking News
Home / กิจกรรม (page 7)

กิจกรรม

เป็นการลงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในสำนัก

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้รหัสเมทริกซ์ (QR Code) รุ่นที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับหลักสูตร …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออกฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินฯ OBECQA และจัดทำแนวทางการดำเนินการ Coaching เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินฯ OBECQA แล …

Read More »

ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสน …

Read More »

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018)

สพฐ.จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแ …

Read More »

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในโครง Education Hubฯ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแล …

Read More »

ประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมสัมมนาโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 25 …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลัก โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลัก โครงการโ …

Read More »

ประชุมโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประชุมโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มโรงเรียนใ …

Read More »